სტრუქტურა
მოსამართლეები
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
საგამოძიებო კოლეგია


სასამართლოს აპარატი (საჯარო მოხელეები)

სასამართლოს მენეჯერი

თავმჯდომარის ბიურო
ბიუროს უფროსი
უფროსი კონსულტანტი
კონსულტანტი
სპეციალისტი 
მოსამართლის (თავმჯდომარის) თანაშემწე
თავმჯდომარის პირადი მდივანი
პრესმდივანი (წამყვანი სპეციალისტი)

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება
განყოფილების უფროსი
მოსამართლის თანაშემწე
სხდომის მდივანი
წამყვანი სპეციალისტი
სპეციალიტი
თარჯიმანი

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება)
განყოფილების უფროსი
წამყვანი სპეციალისტი (არქივარიუსი)
სპეციალისტი (საშვთა ბიურო)
ქსეროქსის ოპერატორი (დამხმარე მოსამსახურე)
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სექტორი
- წამყვანი სპეციალისტი
- სპეციალისტი
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სექტორი
- წამყვანი სპეციალისტი
- სპეციალისტი
სამოქალაქო საქმეთა პალატის სექტორი
- წამყვანი სპეციალისტი
- სპეციალისტი 
საგამოძიებო კოლეგიის სექტორი
- წამყვანი სპეციალისტი
- სპეციალისტი
საკურიერო სექტორი
- კურიერ-მძღოლი
- კურიერი

მატერიალური უზრუნველყოფისა და სასამართლოს მანდატურის სამსახური
სამსახურის უფროსი
წამყვანი სპეციალისტი
სპეციალისტი
ცვლის უფროსი
მანდატური
ქსელის ადმინისტრატორი
ექიმი
დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი)
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია