სტრუქტურა
მოსამართლეები
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
საგამოძიებო კოლეგია


სასამართლოს აპარატი (საჯარო მოხელეები)

სასამართლოს მენეჯერი

თავმჯდომარის ბიურო
ბიუროს უფროსი
კონსულტანტი
სპეციალისტი 
მოსამართლის (თავმჯდომარის) თანაშემწე

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
სამსახურის უფროსი
მოსამართლის თანაშემწე
სხდომის მდივანი
წამყვანი სპეციალისტი
სპეციალიტი

ანალიტიკური სამსახური
სამსახურის უფროსი
კონსულტანტი
სპეციალისტი


სასამართლო კანცელარიისა და სტატისტიკის სამსახური
სამსახურის უფროსი
წამყვანი სპეციალისტი (არქივარიუსი)

სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სექტორი
- წამყვანი სპეციალისტი
- სპეციალისტი
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სექტორი
- წამყვანი სპეციალისტი
- სპეციალისტი
სამოქალაქო საქმეთა პალატის სექტორი
- წამყვანი სპეციალისტი
- სპეციალისტი 
საგამოძიებო კოლეგიის სექტორი
- წამყვანი სპეციალისტი
- სპეციალისტი
სასამართლო სტატისტიკის სექტორი
- სექტორის უფროსი
- სპეციალისტი
საინფორმაციო სექტორი
- სპეციალისტი

სასამართლოს მანდატურის სამსახური
სამსახურის უფროსი
ცვლის უფროსი
მანდატური
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია