თბილისის სააპელაციო სასამართლო
სტრუქტურა
მოსამართლეები სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა სამოქალაქო საქმეთა პალატა ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა საგამოძიებო კოლეგია სასამართლოს აპარატი (საჯარო მოხელეები) სასამართლოს მენეჯერი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი თავმჯდომარის ბიურო ბიუროს უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი კონსულტანტი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპეციალისტი - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მოსამართლის (თავმჯდომარის) თანაშემწე - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური სამსახურის უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი მოსამართლის თანაშემწე - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სხდომის მდივანი - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი წამყვანი სპეციალისტი - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპეციალიტი - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ანალიტიკური სამსახური სამსახურის უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი კონსულტანტი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპეციალისტი - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სასამართლო კანცელარიისა და სტატისტიკის სამსახური სამსახურის უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი წამყვანი სპეციალისტი (არქივარიუსი) - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სექტორი - წამყვანი სპეციალისტი - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - სპეციალისტი - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სექტორი - წამყვანი სპეციალისტი - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - სპეციალისტი - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სამოქალაქო საქმეთა პალატის სექტორი - წამყვანი სპეციალისტი - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - სპეციალისტი - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საგამოძიებო კოლეგიის სექტორი - წამყვანი სპეციალისტი - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - სპეციალისტი - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სასამართლო სტატისტიკის სექტორი - სექტორის უფროსი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სპეციალისტი - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საინფორმაციო სექტორი - სპეციალისტი - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სასამართლოს მანდატურის სამსახური სამსახურის უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ცვლის უფროსი - მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მანდატური - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი