თბილისის სააპელაციო სასამართლო
პრეს-მდივანი
პრესმდივნის კომპეტენცია/მოვალეობები განისაზღვრება შემდეგნაირად: • პრესმდივანი თავის საქმიანობას წარმართავს სასამართლო ხელისუფლების ამოცანებისა და მიზნების შესაბამისად; • პრესმდივანი ინფორმაციის მოძიებისა და სწორად მიწოდ