თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2021 თებერვალი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეებზე.