თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2020 წლის აპრილი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სამოქალაქო საქმეებზე.