თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2019 წლის აპრილი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სამოქალაქო საქმეებზე.