თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2014 წლის ანგარიში
2014 წლის განმავლობაში სააპელაციო სასამართლოში ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით 115 განცხადება შემოვიდა. შემოსულ განაცხადთაგან 88 მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, არ დაკმაყოფილდა 27, მათ შორის, ერთი მოთხოვნა ეხებოდა საიდუმლო საქმის წარმოებას, ხოლო, 26 მოთხოვნა ისეთი ინფორმაციის მიწოდებას, რომელსაც სასამართლოების მოქმედი სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმები არ ითვალისწინებს.