თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დამატებითი მოთხოვნები
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის 2013 წლის 22 ივლისის ბრძანება ,,სააპელაციო სასამართლოს აპარატის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე".