თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2024 თებერვალი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ ადმინისტრაციულ საქმეებზე.