თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2024 იანვარი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ ადმინისტრაციულ საქმეებზე.