თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2024 იანვარი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში შესული საქმეების (საჩივრების) შესახებ 2024 წლის იანვარი