თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო და ანალიტიკური სამსახური გთავაზობთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების სამართლებრივ შეჯამებას ქართულ ენაზე (არაოფიციალური ვერსია) - ს.პ. და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ. გადაწყვეტილება შეეხება პატიმართა სეგრეგაციას, დამცირებას და შეურაცხყოფას თანაპატიმრების მიერ, პატიმართა არაფორმალურ იერარქიაში არასრულფასოვანი სტატუსის გამო, რაც დაშვებული იყო ციხის თანამშრომლების მიერ სახელმწიფოს სისტემური უმოქმედობის პირობებში. სამართლებრივი შეჯამება შეგიძლიათ იხილოთ მიმაგრებული ფაილის სახით.