თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2023 თებერვალი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში შესული საქმეების (საჩივრების) შესახებ.