თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2022 მაისი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ ადმინისტრაციულ საქმეებზე.